AKTUALNOŚCI

8.05.2019 r.

Konkurs dla fanów polskiego kina

„Antologia Andrzeja Wajdy” zawierająca filmografię Mistrza na 40 płytach DVD może być Twoja. Weź udział w filmowym konkursie Kino Polska!

Wybierz jedno z poniższych pytań konkursowych: 

 1. Wyobraź sobie, że pracujesz nad remakiem filmu Andrzeja Wajdy. Który film i dlaczego postanawiasz zrealizować we współczesnych realiach? Kto zostanie reżyserem i kogo obsadzisz w głównych rolach?
 1. Na antenie Kino Polska w czerwcu można oglądać filmy Mistrza: „Człowiek z marmuru”, „Człowiek z żelaza”„ Ziemia obiecana”, „Polowanie na muchy”, „Panny z Wilka”, „Pierścionek z orłem w koronie”.
  Wymyśl hasło (jedno zdanie, ale jeśli masz wenę, mogą być dwa), którym zareklamujesz jeden z tych filmów lub blok wszystkich filmów widzom Kino Polska.

Odpowiedzi na wybrane pytanie prześlij na adres: konkurs@kinopolska.pl do 30 maja.

Do wygrania aż 80 kolekcji filmowych!

 

*******

REGULAMIN KONKURSU „ WAJDA” ORGANIZOWANEGO

PRZEZ KINO POLSKA TV S.A.

Z DNIA 9 MAJA 2019 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „WAJDA” (zwanego dalej “Konkursem”) jest spółka Kino Polska TV S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 435A, 02-801 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

 

3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Dział Marketingu Organizatora.

 

4. Organizator jest fundatorem nagrody w Konkursie.

 

5. Organizator jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu.

6. Podanie danych osobowych jest dowolne, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
e. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 

 

§ 3. MIEJSCE I CZAS KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) opublikowanego na stronie www.kinopolska.pl. Wraz z postem konkursowym zostanie opublikowany niniejszy Regulamin.

2. Konkurs trwa od dnia 9 maja 2019 godz. 14:00 do dnia 30 maja 2019 godz. 23:59.

§ 4. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 80 (osiemdziesiąt) NAGRÓD – dla 80 (osiemdziesięciu) osób wyłonionych w sposób wskazany w § 5.

2. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie jest 80 (osiemdziesiąt) albumów w postaci boxu zawierającego książkę oraz 40 płyt DVD zatytułowany „ANTOLOGIA ANDRZEJA WAJDY” o łącznej wartości 420 zł netto.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści postu konkursowego.

 

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

6. Z uwagi na fakt, iż Konkurs dotyczy dziedziny kultury i sztuki, Nagroda zwolniona jest z obowiązku zapłaty podatku stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w ust. 3 poniżej.

 

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

     – przesłanie na adres mailowy Organizatora konkurs@kinopolska.pl odpowiedzi na jedno z dwóch następujących konkursowych pytań do wyboru: 

 1. Wyobraź sobie, że pracujesz nad remakiem filmu Andrzeja Wajdy.
  Który film i dlaczego postanawiasz zrealizować we współczesnych realiach?
  Kto zostanie reżyserem i kogo obsadzisz w głównych rolach?

 

 1. Na antenie Kino Polska w czerwcu można oglądać filmy Mistrza: „Człowiek z marmuru”, „Człowiek z żelaza”„ Ziemia obiecana”, „Polowanie na muchy”, „Panny z Wilka”, „Pierścionek z orłem w koronie”.
  Wymyśl hasło (jedno zdanie, ale jeśli masz wenę, mogą być dwa), którym zareklamujesz jeden z tych filmów lub blok wszystkich filmów widzom Kino Polska.

 (zwane dalej „Pytaniem Konkursowym”).

4. Nagrodzonych zostanie 80 (osiemdziesięciu) Uczestników, którzy udzielą najciekawszej odpowiedzi na wybrane Pytanie Konkursowe. O przyznaniu Nagrody decyduje Jury w składzie: Paweł Zająkała, Barbara Welbel, Zuzanna Wolska, które spośród nadesłanych odpowiedzi wyłoni 80 (osiemdziesięciu) zwycięzców.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości mailowej do dnia 6 czerwca 2019 r.

6. Dział Marketingu Organizatora opublikuje na stronie www.kinopolska.pl – w trybie analogicznym jak wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu – informację, iż Konkurs został rozstrzygnięty i wyróżnieni Uczestnicy zostali powiadomieni drogą mailową o wygranej.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest przesłanie do Organizatora w drodze wiadomości mailowej – w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 5 powyżej – danych adresowych do przesłania Nagrody. Na potrzeby niniejszego Konkursu za datę otrzymania przez Uczestnika wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 5 powyżej, uważa się dzień następny po dniu wysłania tej wiadomości przez Organizatora.

8. Brak wysłania wiadomości lub przekroczenie dopuszczalnego czasu na wysłanie tej wiadomości, o których mowa w ust. 7 powyżej lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody, o czym Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora w drodze wiadomości mailowej. 

9. Przyznana w Konkursie Nagroda zostanie przesłana pocztą lub kurierem na wskazany przez Uczestnika adres w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7 powyżej. Nagrodę można odebrać również osobiście w siedzibie Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7 powyżej.

10. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, sieci komputerowych etc.
 

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane są przez Uczestników na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs

„WAJDA” organizowany przez Kino Polska TV S.A. z dnia 9 maja 2019 r.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora pisemnie w terminie 30 dni.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2019 r. i obowiązuje aż do zakończenia Konkursu.

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie wysłana do jego Uczestników w trybie analogicznym jak wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

INNE KANAŁY

 • Filmbox+
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Dizi
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox+
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Dizi
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox