Ładowanie strony

Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą „Kino Polska” jest Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. 022 35 674 00

Numer koncesji: 238/K/2013-T.

Dane kontaktowe:

KINO POLSKA TV S.A.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. 22 35 674 00
e-mail kontakt@kinopolska.pl
https://kinopolska.pl/

Zarząd Kino Polska TV S.A.

Katarzyna Woźnicka – Członek Zarządu
Erwan Louis André Luherne – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.

Johannes Bert Troelstra – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jeroen Bergman – Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Frederic Berardi – Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Boroszko – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej,
Edyta Sadowska – Członek Rady Nadzorczej.

 

Akcjonariusze Kino Polska TV S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. Informacje w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji1 Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
SPI International B.V. Zwykłe na okaziciela 13 082 126 66,0% 13 082 126 66,0%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI S.A. (łącznie z Total FIZ i TTL 1 Sp. z o.o) Zwykłe na okaziciela 1 702 462 8,59% 1 702 462 8,59%
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (łącznie z Nationale-Nederlanden OFE i Nationale-Nederlanden DFE)2 Zwykłe na okaziciela 1 044 000 5,27% 1 044 000 5,27%
Pozostali Zwykłe na okaziciela 3 992 816 20,14% 3 992 816 20,14%
RAZEM Zwykłe na okaziciela 19 821 404 100,00% 19 821 404 100,00%

* Informacje w tabeli oparte są o zawiadomienia otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

100% udziałów w SPI International B.V. posiada Digital SPI International LDA. Podmiotem dominującym, posiadającym 70% udziałów w Digital SPI International LDA jest Canal+ Luxembourg S.à r.l. Podmiotem sporządzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu jest Bollore SE, które jest jedocześnie jednostką dominującą na najwyższym szczeblu.

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Kino Polska TV S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

INNE KANAŁY

 • Filmbox+
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox+
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
X