Ładowanie strony

Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą „Kino Polska” jest Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. 022 35 674 00

Numer koncesji: 238/K/2013-T.

Dane kontaktowe:
KINO POLSKA TV S.A.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. 22 35 674 00
e-mail kontakt@kinopolska.pl
https://kinopolska.pl/

Zarząd Kino Polska TV S.A.

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Levent Gültan – Członek Zarządu
Berk Uziyel – Członek Zarządu
Katarzyna Woźnicka – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.

Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stacey Sobel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Boroszko – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej
Jesus Perezagua – Sanchez – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej
Alber Uziyel – Członek Rady Nadzorczej

 

Akcjonariusze Kino Polska TV S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. Informacje w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Posiadacz akcji

Rodzaj akcji

Liczba akcji1

Udział w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów na WZ

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Wartość akcji
(zł)

SPI International B.V.1

Zwykłe na okaziciela

12 913 285

65,15%

12 913 285

65,15%

1 291 328,50

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI S.A. (łącznie z Total FIZ i TTL 1 Sp. z o.o)

Zwykłe na okaziciela

1 702 462

8,59%

1 702 462

8,59%

170 246,20

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (łącznie z Nationale-Nederlanden OFE i Nationale-Nederlanden DFE)2

Zwykłe na okaziciela

1 038 944

5,24%

1 038 944

5,24%

103 894,40

Pozostali

Zwykłe na okaziciela

4 166 713

21,02%

4 166 713

21,02%

416 671,30

RAZEM

Zwykłe na okaziciela

19 821 404

100,00%

19 821 404

100,00%

1 982 140,40

 

1 informacje w tabeli oparte są o zawiadomienia otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zawiadomienie przekazane przez SPI International B.V. o faktycznej liczbie posiadanych akcji Emitenta
2 poprzednia nazwa ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (łącznie z ING OFE i ING DFE)

Podmiotem dominującym wobec SPI International B.V., posiadającym 100% udziałów w tej spółce, jest Cooperatieve SPI International U.A., która jest jednocześnie podmiotem sporządzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu. Jednostką dominującą na najwyższym szczeblu jest Pani Hilda Uziyel.

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Kino Polska TV S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

INNE KANAŁY

 • Filmbox+
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Dizi
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox+
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Dizi
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox