Łączenie

Kalendarium 2018

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017

– termin publikacji: 22 marca 2018 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017

– termin publikacji: 22 marca 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

– termin publikacji: 14 maja 2018 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

– termin publikacji: 23 sierpnia 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

– termin publikacji: 14 listopada 2018 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
- 15 czerwca 2018 r., godz. 12:00

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

5 kwietnia 2018 r. godz. 11:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2017

 

23 maja 2018 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2018 roku