Łączenie

Kalendarium 2017

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2017 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016

– termin publikacji: 16 marca 2017 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016

– termin publikacji: 16 marca 2017 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

– termin publikacji: 11 maja 2017 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.

– termin publikacji: 24 sierpnia 2017 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

– termin publikacji: 9 listopada 2017 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
- 30 maja 2017 r., godz. 12:00

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

29 marca 2017 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2016

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 29 marca 2017 r.