Łączenie

Kalendarium 2016

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2016:

  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015

– termin publikacji: 17 marca 2016 r.

  • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015

– termin publikacji: 17 marca 2016 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

– termin publikacji: 12 maja 2016 r.

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r.

– termin publikacji: 25 sierpnia 2016 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

– termin publikacji: 10 listopada 2016 r.

 

Dywidenda za rok obrotowy 2015:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 16 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 19 821 404,00 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 PLN.

Dywidendą objęto wszytskie akcje Kino Polska TV S.A. tj. 19 821 404 sztuk akcji.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy - 6 czerwca 2016 r.
Dzień wypłaty dywidendy - 20 czerwca 2016 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
- 1 marca 2016 r., godz. 11:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
- 16 maja 2016 r., godz. 11:00

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

29 marca 2016 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2015 

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 29 marca 2016 r.

 

24 maja 2016 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2016 r.

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 24 maja 2016 r.

 

19 września 2016 r. godz. 15:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2016 r.

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 19 września 2016 r.

 

17 listopada 2016 r. godz. 9:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2016 r.

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 17 listopada 2016 r.