Łączenie

Kalendarium 2015

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2015:

  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014

– termin publikacji: 23 marca 2015 r.

  • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014

– termin publikacji: 23 marca 2015 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

– termin publikacji: 14 maja 2015 r.

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r.

– termin publikacji: 31 sierpnia 2015 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

– termin publikacji: 12 listopada 2015 r.

 

Dywidenda za rok obrotowy 2014:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 23 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 19 821 404,00 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 PLN.

Dywidendą objęto wszytskie akcje Kino Polska TV S.A. tj. 19 821 404 sztuk akcji.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy - 30 czerwca 2015 r.
Dzień wypłaty dywidendy - 14 lipca 2015 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
- 23 czerwca 2015 r., godz. 12:30

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

17 listopada 2015 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2015 r.

PDF

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 17 listopada 2015 r.

 

2 września 2015 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2015 r.

PDF

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 2 września 2015 r.

 

27 maja 2015 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2015 r.

PDF

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 27 maja 2015 r.

 

31 marca 2015 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2014 r.

PDFZaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 31 marca 2015 r.