Łączenie

Informacje finansowe - 2016 rok

Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe
[w tys. PLN]
Dane skonsolidowane
[w tys. PLN]
Przychody ze sprzedaży 119 301 113 936
Zysk z działalności operacyjnej 22 370 18 372
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 21 956 17 953
Zysk netto na działalności kontynuowanej 18 098 13 866
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 18 098 15 310
Średnio ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404
Akcje własne - -
Zysk na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,91 0,83
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 017 20 229
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 125) (4 397)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (21 605) (13 998)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 828 9 006
Aktywa trwałe 176 545 82 563
Aktywa obrotowe 53 896 48 043
Aktywa razem 230 441 130 606
Zobowiązania długoterminowe 18 299 1 262
Zobowiązania krótkoterminowe 31 680 24 067
Kapitał własny 180 462 66 441
Kapitał zakładowy 1 982 1 982