Łączenie

Informacje finansowe - 2010 rok

 

Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe [w PLN] Dane skonsolidowane [w PLN]
Przychody ze sprzedaży 47 291 459,53 48 454 118,72
Zysk z działalności operacyjnej 11 232 736,04 11 220 565,17
Zysk brutto 10 957 150,20 12 337 606,16
Zysk netto 9 017 085,32 10 453 883,98
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9 017 085,32 10 436 198,95
Aktywa razem 27 444 969,26 29 850 333,97
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 058 507,83 7 372 552,01
Zobowiązania długoterminowe 263 655,77 268 619,36
Zobowiązania krótkoterminowe 6 794 852,06 7 103 932,65
Kapitał własny 20 386 461,43 21 805 575,06
Kapitał zakładowy 987 000,00 987 000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 851 602,94 8 007 880,67
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 560 291,46 -7 239 219,43
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -252 983,43 -252 983,43
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 355 448,05 832 797,81
Liczba akcji (liczba) 9 870 000 9 870 000
Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN 0,91 1,06

Pobierz dane finansowe w formacie