Łączenie

Informacje finansowe - 2015 rok

Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe
[w tys. PLN]
Dane skonsolidowane
[w tys. PLN]
Przychody ze sprzedaży 106 394 107 057
Zysk z działalności operacyjnej 20 198 20 742
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 19 939 20 945
Zysk netto na działalności kontynuowanej 17 348 17 834
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 17 348 16 422
Średnio ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404
Akcje własne - -
Zysk na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,88 0,83
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 937 20 334
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 420) (10 920)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (31 215) (24 174)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 541 7 172
Aktywa trwałe 171 817 43 959
Aktywa obrotowe 54 281 52 649
Aktywa razem 227 598 97 472
Zobowiązania długoterminowe 17 245 1 262
Zobowiązania krótkoterminowe 28 148 24 067
Kapitał własny 182 205 70 838
Kapitał zakładowy 1 982 1 982

Pobierz dane finansowe w formacie