Łączenie

Informacje finansowe - 2014 rok

 

Wybrane dane finansowe           Dane             jednostkowe
[w PLN]
Dane skonsolidowane
[w PLN]
Przychody ze sprzedaży 99 118 099,21 102 395 750,57
Zysk z działalności operacyjnej 16 834 669,79 16 127 921,44
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 16 004 341,15 15 778 644,10
Zysk netto na działalności kontynuowanej 14 201 012,75 13 560 105,54
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 14 201 012,75 13 084 269,08
Średnio ważona liczba akcji 19 821 404 19 821 404
Akcje własne - -
Zysk na akcję 0,72 0,63
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 659 630,90 24 560 101,90
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 689 313,64) (9 822 257,96)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 327 043,88) (7 366 637,77)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 17 834 217,96 22 325 567,92
Aktywa trwałe 181 030 738,01 43 769 400,76
Aktywa obrotowe 50 002 269,69 53 652 721,44
Aktywa razem 231 033 007,70 97 422 122,20
Zobowiązania długoterminowe 23 831 323,18 985 937,74
Zobowiązania krótkoterminowe 22 523 334,03 22 187 358,92
Kapitał własny 184 678 350,49 74 248 825,54
Kapitał zakładowy 1 982 140,40 1 982 140,40

Pobierz dane finansowe w formacie