Łączenie

Informacje finansowe - 2013 rok

 

Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe* [w PLN] Dane skonsolidowane** [w PLN]
Przychody ze sprzedaży 95 179 174,34 108 448 296,26
Zysk z działalności operacyjnej  19 400 610,35 22 503 732,24
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 19 336 640,41 22 451 698,99
Zysk netto na działalności kontynuowanej 18 314 956,39 21 224 961,35
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 18 314 956,39 19 742 834,37
Średnio ważona liczba akcji 14 396 746,47 14 396 746,47
Akcje własne - -
Zysk na akcję 1,27 1,22
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 792 889,60 25 554 123,96
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 842 499,90) (7 287 451,69)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 193 484,97)  (10 299 184,26)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 194 961,46 14 955 997,54
Aktywa trwałe 192 201 264,10 62 328 198,26
Aktywa obrotowe 48 387 267,47 62 362 360,85
Aktywa razem 240 588 531,57 124 690 559,11
Zobowiązania długoterminowe 34 839 099,33 13 610 938,66
Zobowiązania krótkoterminowe 29 052 462,70 44 185 153,71
Kapitał własny 176 696 969,54 66 894 466,74
Kapitał zakładowy 1 382 140,40 1 382 140,40

*  Spółka dokonała przekształcenia danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w wyniku ujęcia korekty błędu, zmian prezentacji oraz rozliczenia połączenia ze spółką zależną. Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian pisano szczegółowo w nocie 4 do sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014 r.

** Grupa dokonała przekształcenia danych porównawczych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w wyniku ujęcia korekty błędu i zmian prezentacji. Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian opisano szczegółowo w nocie 9 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014 r.

Pobierz dane finansowe w formacie