Łączenie

Informacje finansowe - 2008 rok

 

Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe
[w PLN]
Przychody ze sprzedaży 14 472 915,26
Zysk z działalności operacyjnej 3 897 671,99
Zysk brutto 3 722 378,02
Zysk netto 3 814 531,23
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 814 531,23
Aktywa razem 14 370 425,60
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 603 869,05
Zobowiązania długoterminowe 2 839 313,58
Zobowiązania krótkoterminowe 4 764 555,47
Kapitał własny 6 766 556,55
Kapitał zakładowy 987 000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 636 939,27
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 355 017,56
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 370 391,23
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 10 237,18
Liczba akcji (liczba) nie dotyczy
Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN nie dotyczy

Pobierz dane finansowe w formacie