Łączenie

Informacje finansowe - 2009 rok

 

Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe
[w PLN]
Przychody ze sprzedaży 35 184 356,23
Zysk z działalności operacyjnej 7 510 152,20
Zysk brutto 7 209 796,80
Zysk netto 6 074 481,16
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 074 481,16
Aktywa razem 20 754 877,62
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 385 501,51
Zobowiązania długoterminowe 1 848 684,388
Zobowiązania krótkoterminowe 7 536 817,13
Kapitał własny 11 369 376,11
Kapitał zakładowy 987 000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 953 600,06
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 196 170,37
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 450 546,87
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 317 120,00
Liczba akcji (liczba) nie dotyczy
Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN nie dotyczy

Pobierz dane finansowe w formacie