Łączenie

Informacje finansowe - 2012 rok

 

Wybrane dane finansowe         Dane         jednostkowe 
 [w PLN]  
Dane  skonsolidowane
[w PLN]
Przychody ze sprzedaży 100 042 652,91 104 792 430,92
Zysk z działalności operacyjnej 18 031 603,73 17 302 041,14
Zysk brutto 17 726 847,04 16 905 723,50
Zysk netto 14 294 230,47 13 463 177,29
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 14 294 230,47 13 531 801,77
Średnio ważona liczba akcji (liczba) 11 573 639 11 573 639
Liczba akcji własnych (liczba) 48 596 48 596
Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN 1,24 1,17
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 025 921,44 12 105 329,57
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 674 607,20) (6 267 164,76)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (14 620 736,87) (14 389 411,81)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 6 520 736,87 7 112 342,95
Aktywa trwałe 37 523 261,05 36 373 746,17
Aktywa obrotowe 37 183 919,10 39 421 705,87
Aktywa razem 74 707 180,15 75 795 452,04
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 209 782,92 9 972 025,91
Zobowiązania długoterminowe 645 503,45 679 703,45
Zobowiązania krótkoterminowe 8 564 279,47 9 292 322,46
Kapitał własny 65 497 397,23 65 823 426,13
Kapitał zakładowy 1 387 000,00 1 387 000,00

Pobierz dane w formacie