Łączenie

Informacje finansowe - 2011 rok

 

Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe [w PLN] Dane skonsolidowane [w PLN]
Przychody ze sprzedaży 80 401 949,44 84 726 941,17
Zysk z działalności operacyjnej 10 460 847,40 9 806 441,81
Zysk brutto 10 777 497,55 10 148 878,54
Zysk netto 9 002 242,86 8 383 800,39
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9 002 242,86 8 520 369,20
Aktywa razem 70 815 630,37 72 651 674,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 367 382,29 5 862 290,22
Zobowiązania długoterminowe 441 063,20 443 722,63
Zobowiązania krótkoterminowe 4 926 319,09 5 418 567,59
Kapitał własny 65 448 248,08 66 025 650,92
Kapitał zakładowy 1 387 000,00 1 387 000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 826 297,00 197 857,26
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 228 393,47) (20 871 905,06)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 33 836 807,74 35 504 839,94
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 14 790 159,32 15 663 589,95
Liczba akcji (liczba) 13 870 000 13 870 000
Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN 0,71 0,67

Pobierz dane finansowe w formacie