„Bohater miesiąca: Janusz Gajos” - regulamin konkursu

poniedziałek, 10 marca 2014

REGULAMIN KONKURSU

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Organizator Konkursu

§ 1

 1. Organizatorem konkursu „Bohater miesiąca: Janusz Gajos”, promującego kanał Kino Polska, zwanego dalej „Konkursem”, jest Kino Polska Program Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 435A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426208, NIP: 5272680282,  kapitał zakładowy 4.830.500,00 zł opłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

 

Czas trwania Konkursu

§ 2

 1. Konkurs odbywa się w dniach 10-23.03.2014 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dniu 24.03.2014 r.

 

Zasięg Konkursu

§ 3

 1. Konkurs swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium RP.

Uczestnicy Konkursu

§ 4

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób zwanych dalej ,,Uczestnikami”.
 2. Uczestnicy deklarują, że są pełnoletnimi osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, nie są także osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.

 

Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu

§ 5

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.kinopolskapolska.pl oraz  siedzibie Organizatora.

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Adresat Konkursu

§ 6

Konkurs jest adresowany do osób wskazanych w § 4, które spełnią warunki opisane w § 9 Regulaminu. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa
w Konkursie oraz prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy nie spełniają warunków,
o których mowa w § 4 i § 9 Regulaminu. Organizator podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika
 w przypadku nie wykazania przez uczestnika faktu spełniania powyższych wymogów.

Przedmiot Konkursu

§ 7

Przedmiotem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy filmowej Uczestników.

Miejsce Konkursu

§ 8

Konkurs odbywa się na fan page’u Telewizji Kino Polska w serwisie Facebook -https://www.facebook.com/KinoPolska.

Zasady Konkursu

§ 9

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie strony https://www.facebook.com/KinoPolska , prawidłowe i jak najszybsze rozwiązanie quizu w specjalnie przygotowanej aplikacji konkursowej oraz wypełnienie pól dodatkowych formularza.
 2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jedna próba rozwiązania quizu. 

 

Nagrody w Konkursie

§ 10

 1. Nagrodami głównymi w Konkursie są książki Elżbiety Baniewicz pt. „Gajos”, wydawnictwa Marginesy. Jedną nagrodę główną stanowi jedna książka o wartość 49,90 zł.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych.
 3. Jeżeli nagroda, o której mowa w ust. 1 nie będzie dostępna, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o tej samej wartości oraz o podobnym charakterze.
 4. Laureatami Konkursu są Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na wszystkie pytania w aplikacji konkursowej w jak najszybszym czasie.
 5. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną drogą mailową, podania danych adresowych niezbędnych do przekazania nagrody oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagrody oraz na ujawnienie danych osobowych, wizerunku i skorzystanie z nich nieodpłatnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926). Niepodanie przez Laureata danych adresowych lub brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 6.  Nagrody zostaną wysłane pocztą na wskazany przez zwycięzców adres.

Podatki

§ 11

Nagrody określone w § 10 Regulaminu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Postępowanie reklamacyjne

§ 12

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.
 2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem Reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy Reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. W przypadku przesłania Reklamacji decyduje data stempla pocztowego – nadania Reklamacji.
 3. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizatora.
 4. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Organizatora.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia Reklamacji  jest ostateczna.

 

Przetwarzanie danych osobowych

§ 13

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zm.) informacje uzyskane od Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i podmioty trzecie wskazane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród, o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych już praw uczestników Konkursu.
 5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

 

 

 

Powrót do strony głównej