Wzrost zysku netto w Grupie Kapitałowej Kino Polska TV S.A.

wtorek, 15 maja 2012

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. zakończyła pierwszy kwartał 2012 r. z dobrymi wynikami. Wobec danych sprzed roku jej zysk netto wzrósł o 17,85% – z 2 387 tys. zł do 2 813 tys. zł. Aż o 68,10% zwiększyły się też przychody reklamowe Grupy. Jej marża EBITDA wzrosła o 40,69%.

W okresie od stycznia do marca zysk operacyjny Grupy zwiększył się o 26,72% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Łączne wpływy ze sprzedaży wyniosły blisko 23 102 tys. zł. W stosunku do danych sprzed roku stanowi to wzrost o ok. 17,41%.

Kanały telewizyjne, produkowane i dystrybuowane przez Kino Polska TV S.A. systematycznie poszerzały swój zasięg techniczny. W efekcie przychody Grupy z działalności emisyjnej wyniosły w pierwszym kwartaleblisko 10 672 tys. zł. W tym samym czasie produkcja kanałów przyniosła Grupie wpływy w wysokości ok. 8 013 tys. zł.

Najwyższy wzrost Grupa odnotowała w segmencie sprzedaży reklam. Jej przychody z tego tytułu wyniosły 3 156 tys. zł. Wpływ na tak dobre wyniki miał rekordowy wzrost oglądalności Telewizji Kino Polska. W  marcu 2012 r. w grupie 4+ sięgnęła ona ponad 40 tys. AMR ze wskaźnikiem SHR% równym 0,66%. W analogicznym okresie poprzedniego roku wskaźnik ten wynosił 0,32%. W marcu Telewizja Kino Polska odnotowała także znaczący wzrost oglądalności w grupie 16-49. W stosunku do danych sprzed roku wyniósł on ponad 150% (wskaźnik AMR sięgnął 19 838). O ponad 137% zwiększył się także w tej grupie udział w czasie oglądania (SHR%), wynosząc 0,76%.

Jednocześnie odmłodzeniu uległ profil widza Telewizji Kino Polska. W marcu do 20,88% zwiększył się w widowni stacji udział grupy 16-29. Aż 48,47% wszystkich odbiorców stanowiły osoby między 16 a 49 rokiem życia.
 
Jednym z najważniejszych wydarzeń pierwszego kwartału była decyzja o rozszerzeniu działalności na rynek amerykański, poprzez emisję kanałów Kino Polska International i Kino Polska Muzyka oraz usługi z zakresu Video on Demand.

W porównaniu z ubiegłym rokiem poprawie uległa sytuacja Stopklatka S.A. Strata netto spółki w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosła ok. 64 tys. zł, wobec ponad 228 tys. zł z pierwszego kwartału roku 2011. Systematyczna poprawa wyników jest efektem rozpoczętej w ubiegłym roku restrukturyzacji spółki. Podjęte działania mają na celu osiągnięcie przez Stopklatka S.A. progu rentowności w 2012 r.

W związku z zakupem nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz zwiększeniem swoich zasobów kadrowych stratę netto w pierwszym kwartale odnotowało też Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. Inwestycje mają na celu rozwój spółki, która przygotowuje się m.in. do dystrybucji na międzynarodowym rynku filmowym tytułów zrekonstruowanych w ramach Projektu KinoRP.

– Dobre wyniki za pierwszy kwartał potwierdzają słuszność naszej strategii na ten rok – mówi Piotr Reisch, Prezes Zarządu Kino Polska TV S.A. – 14 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło decyzję o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2011, a także części zysku z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla naszych akcjonariuszy, w kwocie 1 zł na akcję. Łącznie przeznaczamy na ten cel 13 859 tys. zł.

 
Więcej informacji:
Magda Kruk – Manager ds. controllingu i relacji inwestorskich
Kino Polska TV S.A.

E-mail: mkruk@kinopolska.pl
www.kinopolska.pl

Powrót do strony głównej